Κατηγορίες

Πολιτική Απορρήτου

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Ορισμοί

1.1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και ο φορέας εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας www.epipla1.gr (εφεξής ο ελεγκτής δεδομένων) είναι FURNITURE1 ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΙΚΕ, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 146734201000, και ΑΦΜ GR801003026, έδρα Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 119, Αχαρνές, Τ.Κ. 13672 διεύθυνση αλληλογραφίας – Πριάμου 78, Ίλιον, Τ.Κ. 13122 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - info@epipla1.gr

1.2. Ο αγοραστής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει αγαθά στο κατάστημα Internet www.epipla1.gr.

1.3. Οι κανόνες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής οι «κανόνες») ρυθμίζουν τις βασικές αρχές συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων στα οποία βασίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αγοραστή.


2. Γενικές διατάξεις

2.1. Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας.

2.2. Τα δεδομένα αγοραστών συλλέγονται για καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς, επεξεργάζονται με τρόπο δίκαιο και ακριβή.


3. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

3.1. Ο αγοραστής συμφωνεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλει εθελοντικά κατά τη στιγμή της παραγγελίας θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες.

3.2. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και να έχει το δικαίωμα να διορθώνει ή να διαγράφει λανθασμένα, ελλιπή, ανακριβή προσωπικά δεδομένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. e-mail info@epipla1.gr Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής πρέπει να εφαρμόσει αμέσως το αίτημα του αγοραστή (εντός 30 ημερών).

3.3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή κάθε αγοραστή που παραγγέλλει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση www.epipla1.gr. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή (όνομα ή όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες πληροφορίες που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα κατά τη στιγμή της παραγγελίας) για την επεξεργασία παραγγελιών ή την εκπλήρωση άλλων συμβατικών υποχρεώσεων. Ο Πελάτης μπορεί να εκφράσει τη συγκατάθεσή του / την αποδοκιμασία του για τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για λόγους άμεσης μάρκετινγκ στη διαταγή. Κάνει αυτό επιλέγοντας το πλαίσιο (Συμφωνώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ). Στέλνουμε ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη. (έχουμε την επιλογή να «αποκλείσουμε» στο τέλος του ενημερωτικού δελτίου - ο πελάτης δεν θα λάβει πλέον το ενημερωτικό δελτίο).

3.4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων αναλαμβάνει να μην αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή σε τρίτους, εκτός από τους εταίρους του ελεγκτή δεδομένων που παρέχουν την παράδοση των αγαθών ή άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπλήρωση της εντολής του αγοραστή. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή μπορούν να γνωστοποιούνται σε τρίτους μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις νομικές πράξεις της Δημοκρατίας της Ελλάδας

3.5. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με ασφαλή μέσα για την αποτροπή αυτών των δεδομένων από παράνομη καταστροφή, αποκάλυψη ή άλλη παράνομη δραστηριότητα.

3.6. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)


4. Αλλαγή των κανόνων

4.1. Ο ελεγκτής δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει εν μέρει ή πλήρως τους Κανόνες κοινοποιώντας το ηλεκτρονικό κατάστημα του epipla1.gr. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να κάνει μια τεχνική δυνατότητα για τον αγοραστή να ανανεώσει την Πολιτική Απορρήτου.

4.2. Οι προσθήκες ή οι τροποποιήσεις των Κανονισμών τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δηλαδή. y. από την ημέρα που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα epipla1.gr.

4.3. Εάν ο αγοραστής διαφωνεί με τη νέα έκδοση των Κανόνων, έχει το δικαίωμα να το αρνηθεί εγγράφως.

4.4. Εάν ο Αγοραστής συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα μετά τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση των Κανόνων, ο Αγοραστής θεωρείται ότι αποδέχεται την νέα έκδοση των Κανόνων.


5. Παρουσίαση και διαβίβαση πληροφοριών

5.1. Όλες οι ειδοποιήσεις σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παρέχονται στον ελεγκτή δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@epipla1.gr ή ταχυδρομικώς.

5.2. Η απάντηση παρέχεται από τον ελεγκτή δεδομένων στην ίδια μορφή με το μήνυμα ή την αξίωση που λάβατε.


6. Cookies

6.1. Το cookie είναι ένα μικρό έγγραφο κειμένου με μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό που μεταδίδεται από έναν ιστότοπο σε έναν προσωπικό υπολογιστή για να διακρίνει έναν προσωπικό υπολογιστή, τύπο προγράμματος περιήγησης και να προβάλλει προσωπική δραστηριότητα στο Internet. Ένας μοναδικός αριθμός προσδιορίζει το πρόγραμμα περιήγησης ενός ατόμου κάθε φορά που κάποιος επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies δεν σας επιτρέπουν να απομνημονεύσετε προσωπικές πληροφορίες (όπως προσωπικό όνομα και διεύθυνση). Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ιστότοπους για τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων, όπως ο αριθμός και η ροή των επισκέψεων στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές δεν συνδέονται με προσωπικές πληροφορίες. Ένα άτομο μπορεί να απενεργοποιήσει τη χρήση cookies οποιαδήποτε στιγμή, αλλά χωρίς κάποια cookies, ορισμένες από τις λειτουργίες του www.epipla1.gr ενδέχεται να μην λειτουργούν ή να λειτουργούν εσφαλμένα.

6.2. Στόχοι χρήσης cookie:

6.2.1. Καταστήματα για δημιουργία καλαθιού αγορών (κύρια δραστηριότητα ιστοτόπου) και στατιστικά στοιχεία επισκεπτών ιστότοπου. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, ο πελάτης ενδέχεται να υποχρεωθεί να εγγραφεί για να παραγγείλει έπιπλα. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει προσωπικά δεδομένα (όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο κ.λπ.). Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να χρησιμοποιεί, με κάθε νόμιμο τρόπο, όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που παρέχει ένα άτομο σε σχέση με την εγγραφή ή άλλως. Ένα cookie για τη δημιουργία καλαθιού δημιουργείται όταν ο χρήστης φορτώνει τα προϊόντα στο καλάθι και διαγράφεται όταν ο χρήστης κλείσει (αποσυνδέει) το παράθυρο του ιστότοπου (ολοκληρώνει την περίοδο λειτουργίας).


Οι κανόνες του ενημερωτικού δελτίου

Όταν εγγραφείτε για ένα ενημερωτικό δελτίο, προσθέτουμε τη διεύθυνσή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε μια αντίστοιχη λίστα αλληλογραφίας. Ενώ είναι εκεί, γνωρίζουμε ότι μπορούμε να σας στείλουμε ενημερωτικά δελτία. Μπορείτε πάντα να απομακρύνετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από τις λίστες αλληλογραφίας μας. Μπορείτε να το κάνετε, χρησιμοποιώντας το link «Διαγραφή» (Unsubscribe) στα ενημερωτικά μας δελτία που λαμβάνετε ή στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@epipla1.gr. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια εξωτερικη υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(Mailerlite) για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Λάβετε υπόψη ότι οι λίστες αλληλογραφίας είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Εάν αποφασίσετε να καταργήσετε την εγγραφή σας από τα ενημερωτικά μας δελτία, θα εξακολουθείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το λογαριασμό (όπως ειδοποιήσεις κατάστασης παραγγελιών, μηνύματα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης και άλλα). Εάν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιείτε το κατάστημά μας και θέλετε να καταργήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα από τη βάση δεδομένων μας (ή εάν θέλετε να λάβετε όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό σας), στείλτε ένα email στο info@epipla1.gr. Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία σε μια εποπτική αρχή. Είμαστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία των Γενικών Προσωπικών Δεδομένων να σας ενημερώσουμε για αυτό σας το δικαίωμα. Δεν σκοπεύουμε πραγματικά, να καταχραστούμε τα δεδομένα σας.


Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Για να εκτιμηθεί η ποιότητα των προϊόντων που αγοράστηκαν από τον αγοραστή, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει μέσω e-mail μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ζητείται από τον αγοραστή να αξιολογήσει με μια κριτική το παραληφθέν προϊόν. Για το σκοπό αυτό, το email του αγοραστή μπορεί να προωθηθεί σε τρίτους. Για το FURNITURE1 ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΙΚΕ αυτή η υπηρεσία παρέχεται από το TestFreaks AB, Norrtullsgatan 6, 113 29 Στοκχόλμη, Σουηδία.

Μετά την εγγραφή των επισκεπτών στο ενημερωτικό δελτίο FURNITURE1 ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΙΚΕ και την υποβολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, μπορεί να προωθηθεί σε τρίτους. Η υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων για το FURNITURE1 ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΙΚΕ παρέχεται από την UAB MailerLite, Jono Basanavičiaus str. 15, LT-03108 Βίλνιους, Λιθουανία.

 

Cookies